අයහපත් පුරුදු වලින් ඇතිවෙන හිතකර ප්‍රතිපල

2019-04-09


   1) ච්විංගම් සැපීම

 

   මානසික පීඩනය අවම කර මතකය දියුණු කරයි

---------------------------------------------------

   2) වීඩියෝ ක්‍රීඩා වල නිරත වීම

 

   ඉගෙනීමේ ශක්තිය සහ තීරණ ගැනීමේ ශක්තිය දියුණු කරවයි.

----------------------------------------------------

   3) පිළිවෙලක් නැති බව

 

    නිර්මාණශීලි බව වර්ධනය කරයි

--------------------------------------------------

   4) උදෑසන අවදි නොවීම

 

   හදවත් රෝග, ආතතිය , අධි රුධිර පීඩනය අවම කරයි

--------------------------------------------------

 

   5) ඕපාදුප කතා කිරීම

 

   යහළුවන් ඇති කරගැනීමට උපකාරී වීම සහ මානසික පීඩනය අවම කරයි.

-------------------------------------------------------

   6) ගුඩුස් ඇරීම

 

   බඩ පිපීම සහ බඩ දැවිල්ල අවම කරයි