කොළඹ CR & FC ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති Boyzone ප්‍රසංගයේ සුන්දර අවස්ථා


 90 දශකයේ වඩාත් ජනප්‍රියත්වයට පත්වුණු Boyzone සංගීත කණ්ඩායමේ ප්‍රසංගය ඊයේ (16Aug) දිනයේදී කොළඹ CR & FC ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වුනා. එම ප්‍රසංගයේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වුණේ TNL Radio මාධ්‍ය ජාලයයි.