2019 වසරේ මුල සිට Passport එකට අලුත් වෙනසක්.

2019-01-01


   මෙම වසරේ පළමුවෙනිදා සිට මැද පෙරදිග සඳහා පමණක් වලංගු පරිදි නිකුත් කෙරෙන විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමය අහෝසි කරන්නට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කොට තිබෙනවා.

   ඒ අනුව මෙම වසරේ ජනවාරි සිට සියලු රටවල් සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර පමණක් නිකුත් කිරීමටයි දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කොට තිබෙන්නේ. එමෙන්ම මේ වසර අවසානය වන විට විද්‍යුත් ක්‍රමයට සකස් කරන ලද විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබාදීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බවත් කියවෙනවා. 

   එමෙන්ම දැනට මැදපෙරදිග රටවල් සඳහා පමණක් වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය භාවිතා කරන්නන්ට ගැටලුවකින් තොරව එම බලපත්‍ර තවදුරටත් භාවිතා කල හැකි බවයි News Radio වාර්තා කොට තිබුනේ.