විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් නැවතත් මනාලියක් වුන තිසුරි

2019-07-25


Photographer : Sangeeth Satharasinghe