මෙන්න ගන්නවානම් ශීතකරණ

2018-06-14


Smart TV ගැන Smart phone ගැන අහලා තිබුනට ඔයා අහලා නෑ නේද Smart Fridge ගැන හරි විස්තරයක්. ඔන්න අද මම ඔයාට කියන්න යන්නේ Samsung ආයතනය හඳුන්වා දුන්න අලුත්ම ශීතකරණය ගැන. මේකේ product name එක වෙන්නේ Samsung Family Hub Refrigerator. ඇයි අපි කිසියම් දෙයක් Smart දෙයක් විදියට හඳුන්වන්නේ? යම් කිසි උපකරණයකින් එහි මුලික කටයුත්තට අමතරව තවත් වැඩ කිහිපයක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක Smart උපාංගයක් විදියට හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් phone එකකින් අපි කරන්නේ කතා කරන හැබැයි අපිට smart phone එකකින් මොනතරම් දේවල් කරන්න පුලුවන්ද? internet යන්න. social Media use කරන්න. photos ගන්න දැන් බැංකු කටයුතු පවා අපිට phone එකෙන් කරන්න පුළුවන්නේ.

හැබැයි අපේ ගෙදර තියෙන ශීතකරණය බලන්න. ඒකෙන් අපි කරන්නේ කෑම ආරක්ෂා කරගන්න එක විතරයි නේද? ගෙදර තියෙන ශිතකරණයෙන් අපිට සින්දු අහන්න පුළුවන්නන්. T.V බලන්න පුළුවන්නන්. ශීතකරණයේ තියෙන බඩු හිස්වෙද්දී ඒ හරහාම බඩු order කරන්න පුළුවන්නන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපි බඩු ගන්න ගියාම සමහර දේවල් තිබුනද නැද්ද කියලා මතක නෑ. අපි එළවලු ගන්න යද්දී අම්මලා කියනවා ඇහිලා නැද්ද මස් නං තිබුනා මාළු තිබුනද නැද්ද කියලා හරියටම මතක නෑ කියලා . අන්න ඒ වගේ වේලාවකදී ඔයාට ඔයාගේ smart phone එකෙන් ශීතකරණය ඇතුල බලල අම්මේ මස් ඉවරයි නැත්තම් අම්මේ මස් තියෙනවා ගන්න ඕනේ නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්නන් ඒක මොන තරම් ලෙසියක්ද කියලා. ඉතින් මේ Samsung Family Hub Refrigerator එකෙන් අපිට ඒ හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. මේකේ මිල නම් $4000 ක් වගේ වෙනවා.