ශබ්දයට සංවේදී වෙමින් වර්ණය වෙනස් වෙන වාහන

2019-03-29


   

   මේ ඉන්නේ Rene Turrek. ඔහු Graffiti  නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. හැබැයි ඔහු ගැන ලෝකය පුරාම ජනතාව කතා වෙන්න පටන් ගත්තේ ඒ නිසා නම් නෙමෙයි. ඔහු වාහන වර්ණ ගන්වනවා. හැබැයි ඒක සාමාන්‍යය වර්ණ ගැන්වීමක් නෙමෙයි. ඔහු වර්ණ ගන්වන වාහන වලට පාට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔහු මේ දක්ෂතාව කරන්නේ තාප සංවේදී වාහන වර්ණ භාවිතා කරලයි. සාමාන්‍ය පෙනුමක් තියෙන වාහනයක් මතට උණු වතුර විසිකලාම සම්පුර්ණ වෙනස් වාහනයක් පේන පරිදි හරි අපූරු වර්ණ ගැන්වීමක් කරන්න ඔහුට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔහුට දුරස්ථ පාලකයක් මඟින් වාහනේ පාට වෙනස් කල හැකිවෙන පරිදි මෙන්ම ශබ්දයට සංවේදීව වර්ණය වෙනස් වෙන පරිදි වාහන වර්ණ ගැන්වීමේ හැකියාවත් තියෙනවා. ඔහු නම් කියන්නේ මේ දේවල් ඔහු සිදු කරන්නේ ඔහුගේ දීර්ඝ කාලීන පරීක්ෂණ වල ප්‍රතිපල නිසා කියලයි.

  

   ඔහු විසින් වර්ණ ගැන්වූ වාහන කීපයක්